6-sinf

karimova dildora Без рубрики No Comments »

5-sinf

karimova dildora Без рубрики No Comments »

И.А.Каримов хотирасига…

karimova dildora Без рубрики No Comments »

Ўзлигимиз танитган инсон

Ўзбек халқи кўп йиллар мобайнида собиқ Иттифоқ қўлида қарам давлат бўлиб келди. Шу йиллар мобайни-

да биз ўз миллий урф-одатларимизни, буюк бобокалон- Read the rest of this page »

Dars jarayonidan fotolavhalar

karimova dildora Без рубрики No Comments »

12 yillik ta`limning qizlar uchun ahamiyati mavzusida maktab o`quvchi qizlari o`rtasida o`tkazilgan davra suhbatidan lavhalar.

12yillik ta`lim

12-yillik ta`limning qizlar uchun ahamiyati

12-yil

http://utube.uz/video/0eaef42de368b50/12-yillik-talimning-ahamiyati

Dars ishlanmalar

karimova dildora Без рубрики No Comments »

Sana:____________   Sinf: 8”__

Fan: Informatika.

Mavzu: 25- dars. Diagramma va grafiklarni hosil qilish

Darsning texnologik xaritasi.

Mavzu Diagramma va grafiklarni hosil qilish
Maqsadi Darsning ta’limiy maqsadi: o‘quvchilarga Diagramma va grafiklarni hosil qilish haqida bilim va ko‘nikmalar berish. 

Darsning tarbiyaviy maqsadi: O’quvchilarni Vatanimiz mustaqilligini himoya qilish hamda bilim olishda tartib va intizomga rioya qilishga o’rgatish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: o‘quvchilarning kompyuter haqidagi bilim va tasavvurlarini kengaytirish va ularning kerakli ma’lumotlani ajrata olish ko’nikmasini shakllantirish.

0‘quv jarayonining mazmuni Diagramma va grafiklarni hosil qilishda kerak bo`ladigan menyular va bosqichlar ketma ketligi.
0‘quvjara- yonini amalga oshirish texnologiyasi Uslub: Aralash. 

Shakl: Savol-javob. Jamoa va kichik guruhlarda ishlash

Vosita: Elektron resurslar, darslik, plakatlar; tarqatma materiallar.

Usul: Tayyor prezentatsiya va slayd materiallari asosida.

Nazorat: Og‘zaki, savol-javob, muhokama, kuzatish.

Baholash: Rag‘batlantirish, 5 ballik reyting tizimi asosida.

Kutiladigan  

natijalar

0‘quvchilar yangi bilim va ko‘nikmaga ega bo‘ladi. Diagramma va grafiklarni hosil qilish interfeysi, diagramma hosil qilish uchun kerakli  menyular haqidagi bilimlarnii egallaydilar.
Kelgusi rejalar (tahlil, o‘zgarishlar) O’qituvchi o‘z faoliyatining tahlili yoki hamkasblarining dars tahlili asosuda keyingi darslariga o‘zgartirishlar kiritadi va rejalashtiradi.

 

Darsning blok-sxemasi
I Tashkiliy qism 3 daqiqa
II O`tilgan mavzuni mustahkamlash 7 daqiqa Savol-javob, Klaster, Blits-test savol
III Yangi mavzu bayoni 17 daqiqa Ma`ruza, aqliy hujum
IV Yangi mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa Savol-javob, Klaster, Test
V O’quvchilarni baholash 2daqiqa
VI Uyga vazifa 1 daqiqa

 

Excel elektron jadvalining imkoniyatlaridan yana biri, avval aytib o’tilganidek, ma’lumotlarni turli xil diagramma yoki grafik ko’rinishda tasvirlay olishidir. Tayyor jadvallarning grafik ko’rinishda tasvirlanishi, birinchidan, ma’lumotlarni ko’rgazmali ifodalaydi, ikkinchidan, natijalarni taqqoslash uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Diagramma yoki grafiklar turi qo’yilgan masalaning mohiyatidan kelib chiqib tanlanadi, ya’ni ularning tanlanishi biror maqsad sari yo’naltirilgan bo’ladi.

Doiraviy diagrammalar biror jarayonning taqsimotini ko’rsatish uchun qulaydir.

Quyidagi misollar shular jumlasiga kiradi:

1- misol. 6 ta tuxum, 10 gramm osh sodasi, 250 gramm sariyog’, 400 gramm shakar, 500 gramm undan pishirilgan tortdagi mahsulotlarning foiz hisobidagi kaloriyasi topilsin.

Aytaylik, 1 dona tuxumda – 300 Kkal, 10 gramm osh sodasida – 2 Kkal, 10 gramm sariyog’da – 35 Kkal, 10 gramm shakarda – 50 Kkal, 100 gramm unda – 40 Kkal quvvat bor bo’lsin. U holda quyi- dagi jadval (E9- rasm) va unga mos diagrammaga ega bo’lamiz:

_

2- misol. 8- sinf o’quvchilari soni va umumiy hisobdagi foizi haqida ma’lumot tayyorlang (Е10- rasm).

_

Gistogrammalar yordamida ma’lumotlarni nisbiy taqqoslanishini tasvirlab berish qulaydir. Bu holda ma’lumotlar bir nechta qatordan iborat bo’lishi mumkin. Namuna sifatida 3—4- misolni olish mumkin.

3- misol. 8- sinflarning 5 ta fandan o’zlashtirishini taqqoslang (E11- rasm).

4- misol. Maktabning 5—9- sinflari tomonidan to’plangan makulatura miqdori taqqoslansin (E12- rasm).

Nuqtali diagrammalarni (grafiklarni) bitta qiymatni o’zgarishini tasvirlash uchun ishlatish qulay. Boshqacha aytganda, siz bilgan matematika yoki fizikadagi funksiyalarning bitta argumentga bog’liqligini ko’rsatish qulay. Bunga quyidagi misolni keltirish mumkin.

5- rnisol. Ток kuchining zanjir qarshiligiga (formulasi: I=U/R) bog’liqligini U=60 volt bo’lganda ifodalang (E13- rasm).    Diagrammalar unga mos jadval bilan bog’langan bo’lib, jadvaldagi biror ma’lumotning o’zgarishi avtomatik ravishda diagrammada aks etadi, ya’ni diagrammaning ko’rinishi o’zgaradi. Diagrammalarni hosil qilish uchun Diagrammalar ustasi (Мастер диаграмм^ап foydalaniladi.

Diagrammalar ustasiga murojaat 2 xil usul bilan amalga oshiriladi:

 1. uskunalar panelidan Ц. Diktogrammani tanlash orqali;

joylashtirish menyusining Diagramma … (Диаграмма …) bo’limini tanlash orqali.

Diagramma tuzish uchun kerakli tushunchalarni bilish lozim.

–                     Toifalar — diagrammada aks ettirilayotgan (ustun yoki satrdagi) ma’lumotlar nomlari. Masalan, «Shakar», «8-A sinf’, «Matematika».

–                     Qiymatlar — ma’lumotlarning sonli miqdori. Masalan, «100», «2000», «800,05».

–                     Qiymatlar markeri — bitta katakchaning qiymatini ifodalaydigan diagrammaning turli shakldagi soha, nuqta, segment yoki boshqacha ko’rinishdagi elementi. Bir xil rangdagi qiymatlar markeri ma’lumotlar qatorini tashkil qiladi. Masalan, siyohrang shakl (E9- rasm) tuxumga mos qiymatni ifodalaydi.

–                     Ko’lam (Diapazon) — diagrammada aks etishi kerak bo’lgan ma’lumotlar joylashgan satr, ustun yoki bloklar.

–                     O’q (Ось) — tanlangan birliklarda koordinatalar sistemasi o’qini ifodalaydigan va diagramma tuzish sohasini chegaralab turuvchi chiziq. Doiraviy va halqali diagrammalarda o’qlar bo’lmaydi. Odatda diagramma 2 ta o’qqa ega bo’ladi, hajmli diagrammalarda esa 3 ta.

–                     Qiymatlar shkalasi — o’qlar bo’laklarinining son qiymatini ifodalaydigan qiymatlar (E12- rasm). Qiymatlar shkalasi diagrammada aks ettirilayotgan ma’lumotlarning eng kichik va eng katta qiymatlaridan kelib chiqadi.

–                     OX toifalar (Категорий) o’qi — diagrammadagi toifalarga mos nomlar aks etadi (El2- rasm).

–                     OY qiymatlar (Значений) o’qi — diagrammadagi ma’lumotlarning sonli miqdoriga mos shkala (El2- rasm). Agar hajmli diagramma qo’llansa, OY ma’lumotlar qatorlari (Рядов данных) o’qi — diagrammadagi ma’lumotlarning qatorini, OZ esa qiymatlar o’qini aks ettiradi.

–                     Afsona (Легенда) — diagrammadagi ma’lumotlarning rangiga moslangan izoh (Ell- rasm).

–                     Sarlavhalar (Заголовки) – diagramma nomi, toifalar, qatorlar va qiymatlar o’qlari nomi yoki izohlari (E12- rasm).

–                     Ma’lumotlar yozuvlari (Подписи данных) – ma’lumotlarga mos qiymatlar markerlariga qo’shirncha izohlar. Masalan, ulushlarga mos yozuvlar (E9—ЕЮ- rasmlar). Ma’lumotlar yozuvlari, odatda, qator nomlari, toifalar nomlari, qiymatlar, ulushlar kabi bo’ladi.

Diagrammalar ustasi yordamida diagrammalar hosil qilish, odatda, quyidagi to’rt qadamda amalga oshiriladi:

1- qadam: diagramma turi (standart va nostandart) va ularning ko’rinishlarini tanlash (E14- rasm);

 1. qadam: ma’lumotlar ko’lamini tanlash (E15- rasm);
 2. qadam: diagrammadagi sarlavhalarni kiritish (E16- rasm);
 3. qadam: diagrammani joylashtirish o’rnini tanlash (E17- rasm).

Diagrammani hosil qilish qadamlarini 3- misoldagi vazifani hal etish jarayonida ко’rib chiqamiz:

Excel kitobining 1- varag’iga 8- sinflarning 5 ta fandan o’zlashtirish darajasini ifodalovchi Ell- rasmda aks etganjadvaldagima’lumotlarni kiritib, formatlash ishlarini bajaramiz:

–                     diagrammasi hosil qilinishi kerak bo’lgan ma’lumotlar ko’lami belgilanadi va diagrammalar ustasiga murojaat qilinadi

 • A4:E9 katakchalar blokini belgilaymiz va uskunalar panelidan Ш piktogrammasini tanlaymiz;

–                     diagramma turi va ko’rinishi tanlanadi

_

ekranda aks etgan El2- rasmdagi kabi ko’rinishdagi muloqot oynasining diagramma turi bo’limidan Gistogramma (Гистограмма) urining 1- ko’rinishini tanlaymiz va Keyingi (Далее) tanlovi yorda- mida El5- rasmdagi kabi muloqot oynasiga o’tamiz;

–                     agar diagrammalar ustasiga murojaat qilishdan awal ma’lumotlar ko’lami belgilanmagan bo’lsa, uni shu qadamda belgilash lozimdir

 • El5- rasmdagi kabi muloqot oynasida diagrammada aks etishi lozim bo’lgan ma’lumotlarning ko’lami, ya’ni: A4:E9 katakchalar bloki, afsona («8- A», «8- B», «8- D», «8- E») va OX o’qidagi toifalar («Matematika», «Fizika»,…) ko’rinib turibdi;

–                     diagrammaning asosiy va qo’shimcha parametrlari (sarlavha, izohi, qatorlar va ma’lumotlar yozuvlari) kiritiladi

 • Keyingi qadamni tanlab, E16- rasmdagi kabi ko’rinishdagi muloqot oynasi yordamida diagrammaga «Sinflar taqqoslamasi», OY qiymatlar o’qiga «Foizlar» sarlavhasini kiritamiz. OX toifalar o’qiga mos sarlavha joyini bo’sh qoldiramiz. Afsona bo’limining «o’ngda»(cnpaBa) tanlov nuqtasi orqali diagrammamiz afsonasini diagrammaning o’ng qismiga joylashtiramiz. Qiymatlar yozuvi (Подписи данных) bo’limining «qiymati»(значения) tanlov nuqtasi orqali qiymatlarni diagrammadagi shakllarda aks ettiramiz;

–                     diagramma joylashtirilishi lozim boigan varaq ko’rsatiladi

 • Keyingi qadamni tanlab, El7- rasmdagi kabi tanlov nuqtalari yordamida diagramma o’rni ko’rsatiladi. Odatda, diagramma o’rni shu varaqdaligi ifodalangan bo’ladi.
 • Tayyor bo’lgan diagrammani Ell- rasmdagi ko’rinishga keltirish uchun diagrammadagi afsona, diagramma sohasi chegarasini siljitamiz, so’ngra Format menyusi yordamida jadval va diagrammaning formatlarini o’zgartiramiz (mustaqil bajarishni tavsiya etamiz).

6- misol. x ning [-5;5] oraliqdagi butun qiymatlarida y=3x funksiyasining qiymatlarini va nuqtali grafigini hosil qiling.

 • Excel jadvalida rasmdagidek (E18- rasm) argument x ning va funksiya у ning qiymatlarini hosil qilamiz. Buning uchun qadam orqali to’ldirish, nusxalash va formatlash imkoniyatlaridan foydalanamiz;
 • B3:C13 katakchalar blokini belgilab, uskunalar panelidan |Ц piktogrammasini tanlaymiz;
 • Standart turdan Nuqtali (Точечная) turini tanlaymiz va Keyingi qadamga o’tamiz;

Bu qadamda bajaradigan ishimiz bo’lmagani uchun Keyingi qadamga o’tamiz; 5) Muloqot oynasida grafikka «y=3x ning nuqtali grafigi» sarlavhasini yozamiz. Afsona qo’shish (Добавить легенду) tanlov tugmasidagi belgini olib tashlab, diagramma oynasidagi afsonani o’chiramiz;

6) Tayyor bo’lgan nuqtali grafikni rasmdagi ko’rinishga o’tkazish uchun quyidagi ishlarni bajaramiz:

 1. OX toifalar o’qini belgilab, formatlash oynasining Shkala (Шкала) bo’limidan «asosiy bo’linishlar qiymati» (цена основных делений) oynachasidagi sonni 1 deb yozamiz;
 2. OX toifalar o’qi formatlash oynasining Shrift bo’limidan shrift o’lchamini 8, rangga to’yinganligini qalin qilib tanlaymiz;
 3. OY qiymatlar o’qini belgilab, formatlash oynasining Shkala bo’limidan «asosiy bo’linishlar qiymati» oynachasidagi sonni 1 deb yozamiz;
 4. OY qiymatlar o’qi formatlash oynasining Shrift bo’limidan shrift o’lchamini 8, rangga to’yinganligini qalin qilib tanlaymiz.

 

Uyga vazifa: savollarga javob yozish va mashqlarni uyda takrorlab kelish.

 

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Kirish